תקנון אתר

 1. הגדרות
  1. "מופע" בתקנון זה – כל מופע ו/או הרצאה ו/או הצגה ו/או אחר המופיע באתר.
  2. "משתמש" בתקנון זה – כל הנכנס לאתר אינטרנט זה ו/או כל העושה באתר אינטרנט זה שימוש מכל סוג שהוא, לרבות הרוכש.
  3. "הרוכש" – כל המבצע בפועל פעולת רכישה באתר.
 2. תנאים כלליים
  1. תקנון זה מתייחס לרכישה ו/או שימוש מכל סוג באתר האינטרנט של ייצוג 1-אמנים ויוצרים בע"מ (להלן: "ייצוג 1") ח.פ 511203853 ו/או במוקד השירות הטלפוני שמפעילה ייצוג 1.
  2. התקנון יחול על כל הנכנס והעושה שימוש באתר זה ועל כל פונה אל מוקד השירות הטלפוני.
  3. תקנון זה מתייחס לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר בתקנון הינו למען הנוחות בלבד. בתקנון זה, יחיד משמע גם רבים, על פי העניין.
  4. הכותרות בתקנון זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ו/או לכל צורך אחר. בכל מקום בתקנון זה בו מצוין כי אין אחריות לייצוג 1 – יראו הוראה זאת כחלה אף על בעלי מניותיה ו/או שותפיה ו/או חברת האם שלה ו/או חברות קשורות אליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או כל מי מטעמה של ייצוג 1. כל שימוש מכל מין וסוג שהוא שנעשה באתר הינו בכפוף להוראות תקנון זה.
  5. בעצם עשיית שימוש כלשהו באתר, הנך מסכים כי קראת בעיון ובקפידה את הוראות התקנון וכי הנך מאשר אותן והן יחולו עליך ויחייבו אותך. שים לב – הוראות התקנון מהוות הסכם בינך לבין ייצוג 1. ייצוג 1 תהיה רשאית לשנות את הוראות התקנון מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין. כל שימוש בתקנון שייעשה ממועד שינוי התקנון כאמור, יהיה כפוף לשינוי. בכניסתך לאתר הנך מאשר כי אתה כשיר מבחינה משפטית להשתמש באתר, וכי יש לך אף הרשאה חוקית להיכנס לאתר ולהשתמש בו. בכניסתך לאתר, אתה מצהיר ומאשר, כי אתה רשאי אך ורק לבקר באתר לשם קבלת מידע ו/או רכישת מוצרים שונים הנמכרים באתר לשימוש אישי בלבד, אלא במקרה שבו ייצוג 1 נתנה לך אישור מפורש בכתב לעשות שימוש אחר באתר. ייצוג 1 שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להגביל משתמש מלעשות שימוש באתר, ואף למנוע ממשתמש להיכנס לאתר ו/או להוציא משתמש מהאתר, ככל שהדבר ייראה לה, מבלי צורך במתן הודעה מראש, ומבלי שתחול עליה כל אחריות שהיא כתוצאה מכך.
 3. הגבלת אחריות ותנאי השימוש באתר
  1. לייצוג 1 אין ולא תהיה כל אחריות לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, שייגרם (ככל שייגרם) לכל מאן דהוא לרבות (ולא רק) לגולש ו/או למשתמש ו/או לרוכש ו/או לכל מי מטעמם ו/או במקומם כתוצאה משימוש כלשהו שנעשה באתר, לרבות (ולא רק) גלישה באתר לשם קבלת מידע ו/או לשם הנאה ו/או לכל מטרה אחרת ו/או רכישה שבוצעה באתר ו/או במוקד השירות הטלפוני ו/או צפיה במופע מהמופעים המופיעים באתר ו/או כל דבר הקשור לאתר ו/או למוקד השירות ו/או למופע ו/או הנובע מאלה ו/או מהשימוש באתר ו/או במוקד השירות.
  2. כל שימוש באתר ו/או כל הסתמכות על האמור באתר ו/או על הפרסומים באתר ו/או על כל תוכן המוצג ו/או מושמע ו/או מודפס באתר ו/או כל תוכן מכל מין וסוג שהוא הנמצא באתר ו/או הקשור לאתר (להלן: "תכני האתר") הינם על אחריות המשתמש בלבד. ייצוג 1 אינה מתחייבת בשום אופן כי תכני האתר יהיו מדוייקים ו/או כי לא יהיו באתר ו/או במהלך השימוש בו טעויות ו/או הפרעות ו/או עיכובים ו/או שיבושים ו/או קלקולים ו/או העתקות ו/או פעולות זדוניות ו/או כשלים ו/או נזקים מכל מין וסוג שהוא ו/או תקלות ו/או חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או לתוכנה ו/או לחומרה ו/או לקווי התקשורת אצל ייצוג 1 ו/או אצל ספקיה ו/או אצל כל מי מטעמה ו/או פרסומים מוטעים ו/או לא מעודכנים ו/או לא מורשים וכו'. המשתמש ו/או כל מי מטעמו מוותרים ויתור מפורש ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה כנגד ייצוג 1 לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם (ככל שייגרם) לו ו/או למי מטעמו כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על תכני האתר כולם או חלקם ו/או כתוצאה משימוש במוקד השירות.
  3. ייצוג 1 תהיה רשאית להגביל את מספר הכרטיסים הנמכרים ו/או להפסיק מכירת כרטיסים למופע מסויים ו/או למופעים מסויימים ו/או לכל המופעים, ייצוג 1 לא תהיה חייבת למכור כרטיסים למופעים המוצגים באתר, והיא תעשה זאת על פי שיקול דעתה בלבד.
  4. השימוש באתר הינו אישי בלבד והרכישה הינה אישית בלבד.
  5. ככל שיהיה על המשתמש באתר ו/או במוקד השירות ליתן פרטים לזיהויו, לרבות (ולא רק) לצורך רכישת כרטיס, מתחייב המשתמש ליתן פרטים מדוייקים. ככל שהמשתמש ימסור פרט או פרטים לא מדוייקים ו/או שגויים, הרי שהוא יישא בכל התוצאות הנובעות מכך, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אי ביצוע העסקה ו/או כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לייצוג 1 ו/או לכל צד שלישי. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי ייצוג 1 לגבי אי ביצוע עסקה כתוצאה ממסירת פרטים לא מדוייקים ו/או שגויים על ידי המשתמש ו/או לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו או למאן דהוא אחר (ככל שייגרם) כתוצאה מאי מסירת פרטים מדוייקים ו/או מסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש.
  6. ייצוג 1 אינה נושאת באחריות כלשהי לתוכן המוצג על-ידי האמנים במופעים השונים. מומלץ לעניין בהמלצות הגילאים המופיעות באתר.
  7. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, ייצוג 1 אף תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים על פי דין כנגד משתמש שמסר פרטים לא מדוייקים ו/או שגויים. בנוסף על כל האמור, הרי שהגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן, יהיה צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 4. אופן ביצוע רכישת כרטיס באתר ואופן ביצוע התשלום
  1. לצורך ביצוע רכישה באתר, יראו את הזנת פרטי ההזמנה על ידי המשתמש כהצעה. לאחר ביצוע ההזמנה, רשאית ייצוג 1 לקבל או לדחות את ההצעה, כולה או חלקה, ורק קבלת אישור מייצוג 1 באמצעות הדואר האלקטרוני על השלמת העסקה, תיחשב כאישור בדבר קבלת ההצעה לרכישה המבוקשת.
  2. ברכישת כרטיס, מתחייב המשתמש כי יש לו הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי שבאמצעותו הוא רוכש את הכרטיס. בכל מקרה שבו יתברר כי למשתמש לא היתה הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי האמור, תהיה ייצוג 1 זכאית לשיפוי מלא מאת המשתמש לגבי כל הנזקים מכל מין וסוג שהוא שנגרמו לה כתוצאה מכך.
  3. ייצוג 1 לא תישא בכל אחריות לעיכובים ו/או כשלים בהשלמת תהליך הרכישה כתוצאה מאירועים ומגורמים שאינם בשליטתה, לרבות, שביתות ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים ו/או במערכות התקשורת ו/או תקלות אחרות שיפגע בהשלמת תהליך הרכישה.
 5. ביטול עסקה
  1. ביטול עסקה ניתן לבצע כדלקמן:
   1. יצירת קשר עם מרכז השירות של חברת ייצוג 1 בטלפון 077-220-8139 בין השעות 09:00 ל- 16:00 בימים א'-ה'.
   2. באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת yitzug1@yitzug1.com בצירוף תעודה מזהה של הרוכש ובקשה מפורשת לביטול העסקה.
  2. ביטול עסקה ייעשה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד המופע, שבגינו התבצעה העסקה. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל עסקאות שבוצעו עד 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי.
  3. לאחר ביטול עסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול כמפורט בס' 5 לעיל, ובהתאם למחיר ששילם בפועל, בניכוי דמי ביטול כמפורט להלן.
  4. ייצוג 1 תהיה רשאית לנכות 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ (לפי הנמוך ביניהם) כ"דמי ביטול". לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי ייצוג 1 לגבי הניכוי האמור.
  5. במקרה של ביטול מופע, יושב הכסף בהתאם למחיר ששולם עבורו בפועל. הרוכש לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף, ולא יינתן החזר כספי של יתר מרכיבי העסקה, שאינם קשורים במישרין למחיר הכרטיס (כגון: עמלות שירות, עמלות לחברת האשראי ו/או לבנקים וכו').
  6. ביטול עסקה אינו אפשרי לגבי מוצרים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981, ובין היתר, מופעים בהם הרוכש צפה ו/או החל לצפות.
  7. ייצוג 1 תהיה רשאית לבטל כל עסקה שנעשתה אם יש לה יסוד סביר להניח כי זאת נעשתה תוך כדי הטעיה ו/או שימוש לרעה ו/או ניצול ו/או בזדון ו/או לשם פגיעה בייצוג 1 ו/או בכל מאן דהוא ו/או בנסיון לכל אחד מאלה ו/או בכל אופן אחר הנוגד את התקנון ו/או את הדין ו/או בכל אופן העלול לגרום לנזק מכל מין וסוג שהוא לייצוג 1 ו/או לכל מאן דהוא. ביטלה ייצוג 1 עסקה כאמור, תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והוא יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר בהתאם להוראות הדין.
  8. כמו כן, ייצוג 1 תהיה רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, בין היתר, במקרים הבאים:
   1. במקרה שנפלה טעות, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו, לא תחייב טעות זאת את ייצוג 1.
   2. אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוע העסקה.
   3. אם יתברר לייצוג 1 כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו ו/או שהמשתמש ו/או צד ג' כלשהו מתכוונים לבצע פעילות בלתי חוקית במהלך ביצוע העסקה, ייצוג 1 תהיה רשאית למנוע מהמשתמש לבצע את העסקה.

   בכל אחד מהמקרים המצוינים לעיל, ייצוג 1 תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והמשתמש יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר, בהתאם להוראות הדין.

  9. זכות הביטול על פי תקנון זה תהיה בהתאם לדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.
 6. פרטיות באתר
  1. באתר זה, עושה ייצוג 1 את כל המאמצים על מנת לשמור באופן הטוב ביותר על פרטיות המשתמשים ועל סודיות המידע האישי שלהם.
  2. ייצוג 1 תשמור במאגר מידע את המידע המוזן באתר על ידי המשתמש לשם ביצוע הרכישה.
  3. יובהר כי ייצוג 1 אינה שומרת את פרטי האשראי של הרוכש ואינה עושה בפרטים אלה כל שימוש.
  4. מעבר לשימוש במידע לצורך ביצוע הרכישה, מתחייבת ייצוג 1 שלא לעשות כל שימוש אחר במידע ללא הרשאת המשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי הדין ו/או כדי למנוע שימוש לרעה. ייצוג 1 תעשה שימוש במידע ותאפשר גישה אליו רק לצורך השירות הניתן על ידה ובכפוף לאמור בתקנון זה. בהתאם, ייצוג 1 תעשה שימוש בפרטי ההתקשרות שנמסרו לה על ידי הלקוח על מנת לעדכן את הלקוח בכל שינוי בפרטי מופע או ביטול מופע וכיוצ"ב. בחתימתו על תקנון זה, מאשר המשתמש לייצוג 1 לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות שלו כאמור.
  5. ייצוג 1 נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.
  6. אולם, המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שעל אף כל המאמצים שעושה ייצוג 1 על מנת לשמור על פרטיות המשתמש ו/או על סודיות המידע האישי שלו, הרי שלא ניתן לחסום לחלוטין חדירות לאתר ו/או העתקות מידע מוצפן ו/או וירוסים ו/או כל הפרעה ו/או אי תקינות ו/או עיכובים ו/או הפרעות ו/או כניסה לא מורשית ו/או שיבושים ו/או כשלים ו/או טעויות ו/או כוח עליון ו/או כל מפגע אחר, והעושה שימוש באתר ו/או מוסר פרטים אישיים, לרבות (ולא רק) פרטי התקשרות, פרטי כרטיס אשראי וכד', עושה זאת על אחריותו בלבד, ולא תהיה לו כל טענה כלפי ייצוג 1 ו/או כל מי מטעמה לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו (ככל שייגרם) כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה לאבטחה של האתר.
  7. ייצוג 1 לא תעביר פרטים אישיים של המשתמש אל צד שלישי, אלא במקרים המפורטים להלן:
   1. המשתמש ביצע ו/או ניסה לבצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בייצוג 1 ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.
   2. המשתמש עשה ו/או ניסה לעשות שימוש בשירותי ייצוג 1 לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לסייע לבצע מעשה כזה.
   3. המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם עם ייצוג 1 ו/או מי מטעמה.
   4. ניתן צו שיפוטי המורה לייצוג 1 למסור את פרטי המשתמש.
   5. בכל מקרה של סכסוך, מחלוקת או הליכים משפטיים בין המשתמש לבין ייצוג 1, אם וככל שיהיו.
 7. קניין רוחני
  אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות המוצרים שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשותה של ייצוג 1 מראש ובכתב. למשתמש לא תהיה כל זכות שהיא בזכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו.
 8. סמכות שיפוט בלעדית
  על תקנון זה יחולו הוראות הדין במדינת ישראל בלבד.
  לבתי המשפט המוסמכים באזור תל – אביב – יפו תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל הנוגע לתקנון זה ו/או לאתר.